Článok 1.

Názov a sídlo občianskeho združenia:

Názov združenia:  Klub extrémnych športov ZooCrew

Sídlo združenia: 29.Augusta 14/3, 93401 Levice

Predseda: Bc. Marián Kosnovský

Článok 2.

Ciele činnosti združenia:

 1. Aktívne pôsobiť v oblasti skateboardingu, snowboardingu, bicyklovania, in-line aggresívneho korčulovania, hudby, tanca, umenia, graffity, flair bartending, parkour, power kite, moutainboarding so snahou vytvárať predpoklady na harmonický rozvoj osobností detí a mládeže,
 2. Vytvárať podmienky na osobnostný vývoj na demokratických princípoch, zohľadňujúc Medzinárodný dohovor o právach detí a mládeže so súčasným pôsobením v oblasti protidrogovej prevencie, znižovania kriminality mládeže a sociálnej a charitatívnej oblasti,
 3. Aktívne pracovať a spolupracovať pri výstavbe športovísk, areálov oddychu a športu pre deti a mládež,
 4. Organizovať športové súťaže miestneho charakteru, vývijať propagačnú činnosť, napomáhať ekonomickému rozvoju združenia,
 5. Rozvíjať spoluprácu s ďalšími subjektami, pôsobiacimi v obdobnej oblasti doma i v zahraničí,
 6. Zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov v zmysle poslania združenia a reprezentovať ho na verejnosti.

Článok 3.

Členstvo v združení:

Členstvo v združení vzniká:

 1. Členom združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami,
 2. u zakladajúcich členov dňom registrácie spoločnosti,
 3. u ostatných členov podaním písomnej prihlášky, následným rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku.

Členstvo v spoločnosti zaniká:

 1. zánikom spoločnosti,
 2. rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení,
 3. vystúpením zo spoločnosti.

Člen má právo:

 1. Voliť a byť volený do orgánov združenia po dovŕšení osemnásteho roku života,
 2. Zúčastňovať sa na všetkých schôdzach a podujatiach združenia, hlasovať, podávať písomné a ústne návrhy, podnety a sťažnosti k činnosti združenia,
 3. Používať všetky výhody poskytované členom združenia,
 4. Kedykoľvek slobodne zo združenia vystúpiť.

Člen je povinný:

 1. Dodržiavať stanovy združenia,
 2. Platiť členské příspěvky 12€/rok,
 3. Podporovať zámery, chrániť dobré meno a záujmy združenia,
 4. Riadiť sa uzneseniami schválenými členskou schôdzou združenia,
 5. Hospodárne a účelne nakladať s majetkom združenia, alebo s majetkom, ktorý má združenie v užívaní.

Článok 4.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

- Členská schôdza združenia,

- Výbor združenia,

- Revízna komisia združenia.

 

Členská schôdza združenia:

 1. Je to najvyšší orgán združenia. Výbor ju zvoláva minimálne 1x ročne. Mimoriadna členská schôdza združenia môže byť zvolaná na žiadosť najmenej polovice členskej základne. Hlas rozhodujúci na členskej schôdzi majú všetci riadni členovia združenia po dovŕšení osemnásteho roku života,
 2. Je oprávnená prijímať uznesenia ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia s hlasom rozhodujúcim. Uznesenia členskej schôdze sú záväzné pre členskú základňu, ak o nich rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasom rozhodujúcim,
 3. Ak sa na riadnej členskej schôdzi nezúčastní nadpolovičná väčšina členov združenia s hlasom rozhodujúcim, je predseda výboru povinný do troch týždňov od dátumu konania riadnej členskej schôdze zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá je oprávnená prijímať uznesenia s rovnakými zásadami ako riadna členská schôdza,
 4. Ku kompetenciám  členskej schôdze patrí:

- prerokovanie správy o činnosti a hospodárení,

- schvaľovanie plánu činnosti na ďalšie obdobie,

- voľba a odvolávanie predsedu a výboru združenia,

- voľba a odvolávanie členov revíznej komisie,

- schvaľovanie stanov, zmena stanov alebo ich doplnenie ak je potrebné, a to trojpätinovou väčšinou všetkých členov združenia s hlasom rozhodujúcim,

- rozhodnutie o vzniku a zániku združenia,

- vylúčenie členov zo združenia.

Výbor združenia:

 1. Je to výkonný orgán združenia. Je zložený minimálne z troch členov. Vo výbore sú zastúpené minimálne funkcie predsedu, podpredsedu a hospodára. Volebné obdobie výboru je päťročné,
 2. Zabezpečuje dodržiavanie stanov združenia, uznesení členskej schôdze a plánu činnosti. Medzi členskými schôdzami je oprávnený rozhodovať o organizačných, hospodárskych a právnych činnostiach združenia,
 3. Zvoláva riadnu členskú schôdzu a mimoriadnu členskú schôdzu,
 4. Sumarizuje prihlášky záujemcov o členstvo v združení a registruje ukončenie členstva v združení,
 5. Predseda a podpredseda združenia sú štatutárnymi zástupcami združenia a zastupujú ho navonok. V neprítomnosti predsedu v neodkladných prípadoch zastupuje združenie podpredseda združenia.

      Revízna komisia združenia:

 1. Tvoria ju minimálne dvaja členovia združenia. Členstvo v revíznej komisii združenia je nezlučiteľné s členstvom vo výbore združenia,
 2. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje schôdzí výboru s hlasom poradným,
 3. Revízna komisia sa schádza minimálne 2x do roka, je revíznym orgánom združenia,
 4. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi združenia,
 5. Vykonáva revízie finančnej a hospodárskej činnosti, vybavuje sťažnosti v súčinnosti s výborom združenia, kontroluje dodržiavanie stanov združenia, uznesení členskej schôdze, plánu činnosti a všeobecne platných predpisov,
 6. O svojej činnosti informuje výbor združenia a členskú schôdzu združenia, predkladá svoje zistenia, návrhy a odporúčania.

Článok 5.

Zásady hospodárenia:

 1. Združenie ako celok hospodári podľa vlastného rozpočtu a na vlastný účel. Má vlastný majetok, ktorý slúži na napĺňanie cieľov združenia v zmysle čl. 2 týchto stanov. S majetkom združenia hospodári podľa schváleného rozpočtu,
 2. Prevody majetku sú neprípustné,
 3. Náklady spojené s činnosťou združenia sú hradené z príjmov združenia,
 4. Zdrojmi príjmov združenia sú:
 5. - zápisné,

- členské príspevky,

- dotácie a granty,

- dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,

- príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,

- iné.

Článok 6.

Zánik združenia:

 

O zániku združenia zlúčením, alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza združenia, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky nezrovnalosti, pohľadávky a záväzky. S likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze združenia. Likvidátor oznámi do 15 dní po likvidácii združenia jeho zánik Ministerstvu vnútra SR.

Článok 7.

Záverečné ustanovenia:

 1. Výklad stanov združenia vykonáva iba výbor združenia,
 2. Za členov združenia sa považujú ku dňu registrácie všetci, ktorí požiadali o členstvo v združení a ich členstvo bolo schválené na ustanovujúcej schôdzi,
 3. Záležitosti súvisiace s činnosťou združenia, neupravené týmito stanovami, sa riadia všeobecne záväznými platnými predpismi,
 4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou a účinnosť dňom zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR.