ZooCrew komunita je zoskupenie ľudí momentálne vo veku od 9 do 34 rokov, ktorá sa venuje rozširovaniu, udržiavaniu a napredovaniu všetkého kreatívneho, čo zaujíma a úpútava. Dávame priestor každému, kto má záujem podporovať a rozširovať naše myšlienky. Ak máš pocit, že by si vedel podporiť našu crew a chcel by si byť jej súčasťou, tak neváhaj prečítaj a naštuduj si všetko čo ponúkame. 

Aj ty sa môžeš stať členom tejto masy ľudí, ktorá podvihne tvoj talent ešte vyžšie. Tvoje možnosti sú neobnmedzené a si schopný dokázať všetko na čo pomyslíš. Treba len tvrdo pracovať a veriť tomu!

Dole sa nachádza vzor prihlášky, ako je formovaná a čo všetko obsahuje. V prípade, že máš záujem sa pridať do ZooCrew a byť našou súčasťou, napíš nám na mail a neboj sa nás kontaktovať, stiahni si prihlášku v pdf. formáte, alebo v editovatelnej forme.

Ak budeš spĺňať všetky predpoklady stať sa členom, rada OZ Klubu extrémnych športov Ťa osloví a nadviaže s tebou spoluprácu, na ktorú sa tešíme.

Prihláška PDF. formát

Prihláška_OZzoocrew.pdf (53,8 kB)

Prihláška v EDIT. formát

Prihláška_OZzooCrew.docx (16,3 kB)

 

Takže, porozmýšlaj a ak máš pociť, že sem patríš, neváhaj a daj nám o sebe vedieť!

 

Obsah prihlášky>

KLUB EXTRÉMNYCH ŠPORTOV ZOO CREW, občianske združenie

29.augusta 14/3, 934 01 Levice

Slovenská republika

 

Členská prihláška

Klub extrémnych športov Zoo Crew, je nezisková organizácia registrovaná u MV SR ako Záujmové združenie občanov podľa zákona č.83/1990 Zb.

Ciele činnosti združenia:

 1. Aktívne pôsobiť v oblasti skateboardingu, snowboardingu, bicyklovania, in-line aggresívneho korčulovania, hudby, tanca, umenia, graffity, flair bartending, parkour, power kite, moutainboarding so snahou vytvárať predpoklady na harmonický rozvoj osobností detí a mládeže,
 2. Vytvárať podmienky na osobnostný vývoj na demokratických princípoch, zohľadňujúc Medzinárodný dohovor o právach detí a mládeže so súčasným pôsobením v oblasti protidrogovej prevencie, znižovania kriminality mládeže a sociálnej a charitatívnej oblasti,
 3. Aktívne pracovať a spolupracovať pri výstavbe športovísk, areálov oddychu a športu pre deti a mládež,
 4. Organizovať športové súťaže miestneho charakteru, vývijať propagačnú činnosť, napomáhať ekonomickému rozvoju združenia,
 5. Rozvíjať spoluprácu s ďalšími subjektami, pôsobiacimi v obdobnej oblasti doma i v zahraničí,
 6. Zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov v zmysle poslania združenia a reprezentovať ho na verejnosti.

Členstvo v združení:

Členstvo v združení vzniká:

 1. Členom združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami,
 2. U zakladajúcich členov dňom registrácie spoločnosti,
 3. U ostatných členov podaním tejto písomnej prihlášky, následným rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku.

Členstvo v spoločnosti zaniká:

 1. Zánikom spoločnosti,
 2. Rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení,
 3. Vystúpením zo spoločnosti.

Člen má právo:

 1. Voliť a byť volený do orgánov združenia po dovŕšení osemnásteho roku života,
 2. Zúčastňovať sa na všetkých schôdzach a podujatiach združenia, hlasovať, podávať písomné a ústne návrhy, podnety a sťažnosti k činnosti združenia,
 3. Používať všetky výhody poskytované členom združenia,
 4. Kedykoľvek slobodne zo združenia vystúpiť.

Člen je povinný:

 1. Dodržiavať stanovy združenia,
 2. Platiť členské príspevky 12€/rok,
 3. Podporovať zámery, chrániť dobré meno a záujmy združenia,
 4. Riadiť sa uzneseniami schválenými členskou schôdzou združenia,
 5. Hospodárne a účelne nakladať s majetkom združenia, alebo s majetkom, ktorý má združenie v užívaní.

 

Členstvo sa zakladá vyplnením a podpisom tejto prihlášky.

 

Meno a priezvisko ....................................................................................................................

Dátum narodenia …..................................................................................................................

Trvalé bydlisko .........................................................................................................................

Prechodné bydlisko .................................................................................................................

Telefón, fax, e-mail ...................................................................................................................

 

Dátum .......................................                               Podpis .....................................................

 

Súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov

Súhlasím s použitím všetkých uvedených údajov pre vnútorné potreby evidencie Klubu extrémnych športov ZooCrew. Súhlasím so zaradením osobných údajov do interného adresára tohto občianskeho združenia. Zároveň súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov tretej strane pre účely poskytovania rôznych benefitov pre členov OZ KES ZooCrew.